Przedszkole Odkrywcy realizuje działalność edukacyjną oraz procesy wspomagania rozwoju dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z dn. 14 lutego 2017r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lipca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).

W roku przedszkolnym 2018/2019 realizujemy program:

,,Kocham przedszkole” Wydawnictwa WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, rozwinięty o cykl wydawniczy „Plac Zabaw”.

Program ,,Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.

Treści zawarte w programie ,,Kocham przedszkole” pogrupowane zostały według ośmiu obszarów działalności dziecka. Takie ujęcie pozwala na odniesienie procesu uczenia się dziecka do uzyskiwanych poprzez działanie w naturalnym dla siebie środo¬wisku jego indywidualnych doświadczeń, które wynikają z zaspokajania jego różnych potrzeb, m.in. potrzeby poczucia bezpieczeństwa, potrzeb społecznych, potrzeby ruchu i działania czy potrzeb poznawczych. Przyjęcie takiego podziału stanowi również podstawę do porządkowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w kontekście zadań rozwojowych związanych ze szkołą.

Cykl „Plac zabaw” został stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Jest oparty na czterech obszarach: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczeniu, wyróżnionych w podstawie programowej. „Plac zabaw” wspiera dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudza w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata. Cykl ten został przygotowany we współpracy z doświadczonymi nauczycielami wychowania przedszkolnego, metodykami, terapeutami przedszkolnymi.

Dodatkowo podstawę programową realizujemy poprzez Warsztaty Odkrywcy. W roku 2018/2019 odbywają się następujące cykle:
1. Kuchcikowo – warsztaty kulinarne
2. Jestem bezpieczny, znam zagrożenia.
3. Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata – eksperymenty.
4. Maziajki – Warsztaty plastyczne.
5. Odpoczynek ważna sprawa, relaks to też może być zabawa.
6. Zawody poznajemy, ciekawe kim w przyszłości zostaniemy

8. Z ekologią za pan brat.
9. Kontynenty, państwa, miasta i ich mieszkańcy – poznajemy to co dalekie i to co bliskie.
10. Teatr, baśnie i legendy.

Metody pracy w Przedszkolu Odkrywcy

W Przedszkolu Odkrywcy Nauczyciele, aby osiągnąć jak najlepsze efekty swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody pracy. Służą one wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzaniu jego aktywności twórczej, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.
Metody pracy stosowane w Przedszkolu Odkrywcy:
Czynnościowe nauczanie matematyki wg koncepcji
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.
Pedagogika zabawy „Klanza”
Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy
i pomoce, tym lepsza zabawa.

Metody twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka Rudolfa Labana
Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem.

Metoda Carla Orffa
Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji
i rozwijania inwencji twórczej. Zdaniem C. Orffa muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania.

Techniki parateatralne
Drama, techniki zmiany ról, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.
Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą biologiczną którą można wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje edukacyjne.
Teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla dzieci mających różne trudności, powoduje wzrost wiary we własne możliwości.

Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami
Odimienna metoda nauki czytania stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci. Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia – „wizytówki”, a następnie imion znanych bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić, lecz również zobaczyć, że samo dziecko zostało przedstawione w kształcie liter, lub, że zostało schowane za zasłoną liter. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów, oraz liter alfabetu.
„Sprawdzanie obecności”, „ściana pełna liter”, „deszcz imion”, „targ liter”, „gra w sylaby”, „nazywanie świata” i inne sformułowania – to nazwy ćwiczeń oraz hasła charakterystyczne dla metody dr Ireny Majchrzak.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.
Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze
Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

Metoda B. Rocławskiego „Glottodydaktyka”
Metoda ta daje możliwość opanowania czytania i pisania już we wczesnym wieku przedszkolnym. W pełni dociera do dziecka i jego potrzeb, stymuluje funkcje odpowiedzialne za przyswajanie przez dzieci świata głosek, liter, czytania i pisania.