STATUT
Niepublicznego Przedszkola Odkrywcy

w Kątach Węgierskich

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podstawa Prawna:
  Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 poz.2572 z późn. zm.
  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.Nr 97, poz.674 ze zm.);
  Akty wykonawcze do w/w Ustaw
 2. Przedszkole ODKRYWCY, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną, która ma swoją siedzibę w Kątach Węgierskich gmina Nieporęt ul. Bagienna 42a.
 3.  Organem Prowadzącym Przedszkole jest mgr Agnieszka Stateczna.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 5. W pieczęciach ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:
  Niepubliczne Przedszkole
  ODKRYWCY
  05-126 Kąty Węgierskie
  ul. Bagienna 42a
  NIP 521-309-16-15

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Celem przedszkola jest:
  1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
  3. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej językowej i religijnej;
  4. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach obszarów edukacyjnych:
  1.  Zapewnienie i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
  2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości;
  4. Tworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do realizacji planów i osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie, innych i najbliższe otoczenie, swobodnego wyrażania swoich myśli, odczuć i przeżyć;
  5. Rozwijanie potrzeby nawiązywania i poszerzania kontaktów społecznych, nawiązywania relacji, dostarczanie wzorców;
  6. Zapewnienie warunków do osiągania sukcesów na miarę indywidualnych możliwości, potrzeb, zainteresowań i zdolności;
  7.  Rozbudzanie ciekawości oraz aktywności twórczej i badawczej;
  8.  Tworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego bezpośredniemu poznawaniu świata, rozwijającego potrzebę obcowania ze środowiskiem społecznym, kulturowym, technicznym i przyrodniczym oraz dbałości o nie;
  9.  Zapewnienie warunków i możliwości osłuchania się i posługiwania językiem obcym – angielski;
  10.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  11. Kształcenie prawidłowych postaw prozdrowotnych, społeczno – moralnych i proekologicznych;
 3. Wszystkie zadania przedszkola realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty, rodziny i dzieci;
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy placówki oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
 5. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi zarówno podczas pobytu na terenie przedszkola jak i w czasie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
 6.  Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i oddawane bezpośrednio pod opiekę nauczycieli poszczególnych oddziałów;
 7. Prawo do odbierania dzieci z przedszkola posiadają: rodzice, prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia (zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo) – wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia u nauczycielki dziecka najpóźniej rano danego dnia;
 8. Upoważnienie osoby do odbioru powinno zwierać: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, adres zameldowania i telefon kontaktowy osoby upoważnionej. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu;
 9. Przedszkole stosuje i przestrzega w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
 10.  Przedszkole współpracuje z psychologiem i logopedą zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;
 11. Konsultacje i pomoc udzielana przez psychologa, logopedę w wymiarze określonym w arkuszu organizacji przedszkola, wliczone są w opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu;

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 1. Organami Przedszkola są:
  1. Organ Prowadzący
  2. Dyrektor Przedszkola
  3. Rada Pedagogiczna
 2. Do zadań Organu Prowadzącego należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola;
  3.  Zapewnienie dzieciom i pracownikom właściwych warunków pracy, zabawy i nauki zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i Kodeksu Pracy;
  4. Planowanie i odpowiedzialność za tworzenie i realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  5. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
  6. Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
  7. Współpraca z rodzicami, organami przedszkola i instytucjami kontrolującymi.
 3.  Do zadań Dyrektora przedszkola należy:
  1. Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych;
  2. Ewaluacja oraz mierzenie, jakości pracy przedszkola;
  3.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  4. Wspomaganie, planowanie, organizowanie i ocenianie pracy nauczycieli;
  5. Współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi w ramach swoich kompetencji;
  6. Koordynowanie opieki nad dziećmi;
  7. Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną Rocznego Planu Pracy Przedszkola;
  8. Planowanie i organizowanie pracy placówki oraz poddawanie ocenie, jakość pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;
  9. Bieżące kierowanie procesem wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznym i odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu;
  10. Ustalenie wspólnie z Radą Pedagogiczną Regulaminu Rady Pedagogicznej;
  11. Przedstawianie dwa razy w roku Radzie Pedagogicznej i Organowi Prowadzącemu ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru;
  12. Realizowanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach ich kompetencji;
  13.  Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  14. Odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek;
 4.  Do zadań rady pedagogicznej należy:
  1. Realizacja statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi;
  2. Uchwala założenia, wytyczne oraz programy do realizacji w roku szkolnym;
  3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola;
  4. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
 5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  – przewodniczący – Dyrektor Przedszkola;
  – członkowie – nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów;
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej;
 8.  W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień;
 9. Organy przedszkola ściśle współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa, wymiany informacji, opiniowania, wnioskowania oraz wspólnego podejmowania decyzji;

§4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 18. Przedszkole jest trzy oddziałowe. Łączna liczba dzieci w przedszkolu – 54;
 2.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
  1. Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
  2. Liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
   administracji i obsługi;
  3. Liczbę i czas zajęć dodatkowych oraz konsultacji psychologa i logopedy;
  4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie Podstawy Programowej MEN, Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego zawierającego programy spośród programów wpisanych do wykazu ustalonego przez MEN albo programu własnego, opracowanego samodzielnie lub z wykorzystaniem innych programów autorskich;
  5. Zestaw programów zatwierdza Rada Pedagogiczna, a do realizacji dopuszcza Dyrektor;
  6. Nauka języka angielskiego wchodzi w skład zajęć podstawowych i odbywa się na podstawie programu nauczania zintegrowanego z całościowym planem i programem nauczania w przedszkolu i zatwierdzonego przez dyrektora;
  7. Czas realizacji Podstawy Programowej trwa minimum 5 godzin codziennie w godzinach 8-13;
  8.  Przez godzinę zajęć w przedszkolu rozumie się 60 minut;
  9. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć muzyczno – ruchowych, nauki języka obcego innego niż język angielski, sztuki, gimnastyki korekcyjnej musi być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
   1. Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut.
   2. Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
  10. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
  11. Ramowy rozkład dnia jest różny w zależności od grup wiekowych;
  12. Ramowy rozkład dnia dla każdej grupy wiekowej udostępniony jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu;
  13.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
  14.  Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez Organ Prowadzący;
  15.  W sytuacjach awaryjnych Organ Prowadzący zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług na okres niezbędny do usunięcia skutków awarii;
  16. Przedszkole pracuje w godzinach 7-18;
  17.  Dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone – odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków;
  18. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie. Dzieci korzystają z czterech posiłków. Są to: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja;
  19. Miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi:
   1. Koszt wyżywienia;
   2. Koszty utrzymania placówki oraz zakupu wszelkich pomocy dydaktyczno – naukowych;
   3.  Koszt zajęć dodatkowych;
   4. Koszt zapewnienia konsultacji pedagogicznej i logopedycznej;
  20. Rodzice wnoszą jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący;
  21.  Nauczyciele spożywający posiłki wraz z dziećmi w ramach wykonywanych obowiązków wychowawczo – opiekuńczych mogą korzystać z wyżywienia wnosząc odpłatność w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przygotowania posiłku;
  22. W przypadku nieobecności dziecka, na koniec miesiąca przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności. Przedszkole zwraca stawkę w wysokości ustalonej przez Organ prowadzący – po pierwszym dniu nieobecności dziecka. Pojedyncze nieobecności nie podlegają zwrotowi. Zwrot następuje przez potrącenie naliczonej kwoty z należności za następny miesiąc.
  23. Opiekę nad wychowankami w drodze do przedszkola i po odebraniu od nauczyciela sprawują rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

§5
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. W przedszkolu zatrudnia się:
1) Dyrektora Przedszkola
2) Nauczycieli
3) Pracowników administracji i obsługi
4) Pomoc nauczyciela
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi a także pomocy nauczyciela określają odrębne przepisy;
3. Dyrektor powierza wychowawstwo w poszczególnych oddziałach jednemu lub dwóm nauczycielom;
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel w miarę możliwości prowadzi dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola;
5. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
6. Nauczyciel przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o zatwierdzony zestaw programów i odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy;
7. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo realizując zadania określone w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) Systematyczne kontrolowanie przez nauczycieli miejsc, w których przebywają dzieci (sala zabaw, łazienka, szatnia, ogród przedszkolny, miejsca spacerów i wycieczek);
2) Dbanie przez wszystkich pracowników o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu;
3) Zapewnienie opieki w czasie zajęć poza przedszkolem;
8. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień;
2) Wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;
3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4) Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości, sprawności, umiejętności i potrzeb rozwojowych dzieci;
5) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc logopedyczną i psychologiczną oraz innymi pracownikami placówki;
6) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
7) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
8) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z Programu Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
9) Przekazywanie rodzicom informacji o realizacji zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych w formie pisemnej na tablicy informacyjnej;
10) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) Odpowiadanie służbowo przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;
12) Inicjowanie i wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych;
13) Systematyczne planowanie i realizację pracy wychowawczo – opiekuńczo -dydaktycznej;
14) Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka poprzez realizację zadań określonych w obszarach edukacyjnych;
15) Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
16) Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
17) Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej;
18) Budowanie systemu wartości;
19) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel zobowiązany jest otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowywać metody i formy pracy do jego możliwości;
20) Nauczyciel podejmuje i wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora oraz Organ Prowadzący;
21) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
22) Odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek;
9. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:
1) Zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
2) Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy wykorzystanie go sposób jak najbardziej efektywny;
3) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) Odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek;
5) Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola;
6) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Organ Prowadzący i Dyrektor;
10. Do zadań Pomocy Nauczyciela należy:
1) Wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
2) Pomoc nauczycielowi podczas zajęć oraz w przygotowywaniu pomocy i rekwizytów do zabaw, zajęć i uroczystości;
3) Utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;
4) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Organ Prowadzący lub Dyrektora;
5) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
6) Odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek;
WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE
§6
1. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW
2. Dziecko ma prawo do:
1) Respektowania wobec niego Konwencji Praw Dziecka;
2) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny zabawy i pracy umysłowej;
3) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) Poszanowania własności;
5) Opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej;
6) Akceptacji jego osoby;
7) W przedszkolu nie stosuje się przemocy fizycznej ani psychicznej w stosunku do dzieci;
3. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
1) Szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy;
2) Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
3) Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;
4) Szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
5) Troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki;
6) Staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;
7) Nieoddalanie się od grupy;
8) Zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji;
4. W przedszkolu bez zgody rodziców (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach) nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie;
5. Wychowankowie za zgodą rodziców i na ich koszt mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
6. Rodzice mają prawo do:
1) Zapoznania sie z Programem oraz zadaniami wynikającymi z Rocznego Planu Pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze form i metod udzielania dziecku i rodzicom pomocy;
4) Wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;
5) Rozwiązania umowy na mocy miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia zgodnie z §7 pkt. 8, 9, 10;
7. Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, kiedy przedszkole nie realizuje programu zajęć, lub narusza Statut przedszkola;
8. Do podstawowych obowiązków Rodziców (Prawnych opiekunów) dziecka należy:
1) Zapoznania się z zapisami i przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) Wypełnienia ankiety dla Rodziców, która stanowi integralną część umowy;
3) Zaopatrzenie dziecka w odzież na zmianę;
4) Umożliwienie dziecku pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych;
5) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
6) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
7) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
9. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia kierunków pracy dla jego najlepszego rozwoju indywidualnego;
10. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z planem współpracy z rodzicami na dany rok szkolny;
11. Formy współpracy przedszkola z Rodzicami:
1) Zajęcia otwarte;
2) Kontakty indywidualne – według potrzeb;
3) Spotkania okolicznościowe według kalendarza imprez;
4) Spotkania i warsztaty z udziałem zaproszonych do przedszkola specjalistów;
5) Zbieranie informacji – ankiety, kwestionariusze;
ZASADY REKRUTACJI – UMOWA
§7
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat;
2. Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
1) Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
2) Dzieci przyjmowane są na podstawie umowy (na warunkach zlecenia) zawartej pomiędzy Organem Prowadzącym Przedszkola, a Rodzicem oraz po wpłaceniu jednorazowej opłaty wpisowej;
3) Termin zgłaszania dziecka do przedszkola ustala Organ Prowadzący;
4) Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc;
5) Przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla dzieci mające na celu oswojenie dziecka z nowym miejscem, zapoznanie z grupą i nauczycielem;
6) Zajęcia adaptacyjne organizuje się dla minimum 10 dzieci, koszt takich zajęć ustala Organ Prowadzący;
7) Zajęcia adaptacyjne trwają 4 godziny dziennie, w zależności od potrzeb dzieci;
3. Organ Prowadzący podpisuje z Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka przyjętego do przedszkola umowę o świadczenie usług wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych na warunkach zlecenia;
4. Umowa zawierana jest pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem, Prawnymi opiekunami dziecka (Załącznik 1.);
5. Umowę podpisuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
6. Umowę podpisuje się na czas określony;
7. W umowie zawarte są warunki płatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zasady opieki sprawowanej przez personel przedszkola nad dzieckiem, warunki wypowiedzenia umowy przez Organ Prowadzący lub Rodziców (prawnych opiekunów dziecka);
8. W przypadku rozwiązania umowy, ustala się miesięczny okres wypowiedzenia;
9. Wypowiedzenie zawsze przyjmuje formę pisemną i jest składane na koniec miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia;
10. Wypowiedzenie składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron);
11. Przedszkole zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1) Rodzice nie przestrzegają Statutu przedszkola;
2) Rodzice nie przestrzegają ustaleń zawartych w umowie z przedszkolem;
3) Dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, (co musi być potwierdzone obserwacjami nauczycieli i diagnozą np. psychologa lub orzeczeniem lekarskim);
4) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres trzech miesięcy a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności;
5) Rodzice nie podejmują współpracy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych z nauczycielami dziecka, psychologiem, logopedą lub innymi specjalistami;
6) Rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole;
12. Wypowiedzenie składa się jak w §7 pkt. 8, 9, 10;
13. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji o wypowiedzeniu umowy do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Niniejszy Statut od dnia nadania obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: Rodziców, dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela;
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnianie go na życzenie przez Dyrektora lub Organ Prowadzący;
3. Zmiany do Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia;
4. Nadanie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole;
5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami;
6. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy;